ARTIST CULTURE LIFETIME TITLE click link to view
Albrecht Duerer German 1471-1528 duerer – Young Hare, 1502
Albrecht Duerer German 1471-1528 duerer – Owl, 1508
Albrecht Duerer German 1471-1528 duerer – Peonies Red Flowers
Albrecht Duerer German 1471-1528 duerer – Celandine Flower
Albrecht Duerer German 1471-1528 duerer – Columbine Flower
Albrecht Duerer German 1471-1528 duerer – Iris Schwertlilie